SzkockaWhisky

10 tekstów – auto­rem jest Szkoc­kaWhis­ky.

Nie ma sen­su, żeby oglądać się za siebie. Nie. Nie znaj­dziesz tam szczęścia. Je­dynie wspom­nienia, które mogą cie­szyć, a niektóre również bolą. Nie znaj­dziesz od­po­wie­dzi na to, co będzie. A od­po­wiedź na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2015, 18:30

Myślałam, że jak spa­kuję wa­liz­ki i wy­jadę mówiąc ' zos­ta­wiam to wszys­tko za sobą ' to tak będzie.. Jakże się my­liłam. Ow­szem, zos­ta­wiłam za sobą Nasze wspólne miej­sca, ale wspom­nienia związa­ne z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 kwietnia 2012, 23:23

Ja nie chcę miłości teat­ralnej, pełnej ek­spres­ji i na­miętności. Nie chcę miłości jak z ta­niego ro­man­sidła, pełnej przeszkód, jed­nak kończącej się szczęśli­wie. Kochaj mnie tyl­ko, tak moc­no i tak pięknie, jak pot­ra­fisz - ja to do­cenię. Dlacze­go? Bo ja nie kocham teat­ru, czy ro­man­si­deł.. kocham Ciebie.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 kwietnia 2012, 19:26

Poz­wo­liłam Ci wejść do mo­jego życia, ale nie wie­działam, że tym sa­mym zez­wa­lam Ci na zro­bienie z niego piekła, kradzież cen­nych uczuć i zos­ta­wienie mnie sa­mej wte­dy, kiedy naj­bar­dziej Cię potrzebowałam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2012, 13:38

Bez Ciebie

Co mi pozostało?
Opus­toszo­ny umysł, bezwład­ne ciało?
Ser­ce już daw­no skruszo­ne w pył,
Może byłoby inaczej, gdy­byś tu był?
Jed­nak jed­no wiem, że dob­rze zrobiłam,
Że tam­te­go dnia już na zaw­sze Cię opuściłam.
Wiem, zos­tały mi wspomnienia,
Jed­nak nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 marca 2012, 20:49

Jak się często oka­zuje oso­by, które swą tok­sycznością nas wy­niszczają, jed­nocześnie swą egzys­ten­cją ser­ca nam wypełniają.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 stycznia 2012, 23:26

Cza­sami w biegu życia, zdarzeń le­piej zat­rzy­mać się choć na chwilę, zwol­nić tem­po i zas­ta­nowić się, czy na pew­no to wszys­tko idzie w dob­rym kierun­ku. Później może już być za późno na powrót do pun­ktu wyjścia.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 września 2011, 20:55

Spoglądając wciąż w przeszłość, za­myka­my so­bie bramę do przyszłości i mar­nu­jemy teraźniejszość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 września 2011, 18:00

Cza­sami le­piej nie mieć nic i być kimś ważnym w oczach ludzi nie ze względu na po­sag, lecz ser­ce i cha­rak­ter, niż mieć wszys­tko, a w oczach in­nych być po pros­tu nikim. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 września 2011, 19:14

A to się we mnie pali

A to się we mnie pali,
Ciągle is­kier­ka nadziei się tli.
Niczym niedo­gaszo­ne ognisko,
Od nad­miaru emoc­ji mnie mdli.

Chciałam zna­leźć się na szczycie,
Stanąć na podium.
Lecz nig­dy nie pomyślałam,
Że pot­ra­fię ot­ruć jak opium.

Opadłam na sa­mo dno,
Pełne fusów, wspomnień.
Choć bar­dzo bym chciała,
Nie pot­ra­fię o nim zapomnieć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lipca 2011, 23:12

SzkockaWhisky

Znak zodiaku? Bliźnięta. Podwójna osobowość, nie.. nie chodzi tu o fałsz, ale o dwie strony medalu. Z jednej strony odrobina melancholii i romantyzmu, a z drugiej niepoprawna i niezależna optymistka.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SzkockaWhisky

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 października 2015, 18:34SzkockaWhisky sko­men­to­wał tek­st Nie ma sen­su, żeby [...]

22 października 2015, 18:32Horacy sko­men­to­wał tek­st Nie ma sen­su, żeby [...]

22 października 2015, 18:30SzkockaWhisky do­dał no­wy tek­st Nie ma sen­su, żeby [...]